จิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” วันที่ 29-30 ส.ค. 63