รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ ตอนรับคณะผู้ตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
โดย นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มอุดหนุนการศึกษา เป็นประธานในการตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยาร

**ข้อมูลภาพเพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม