วิชาอังกฤษฟังพูด

Unit1
https://www.youtube.com/watch?v=WDC6XFU8eVY
Unit2
https://www.youtube.com/watch?v=C0wRe5JzgAE
Unit3
https://www.youtube.com/watch?v=hTov4ppPTwI
Unit4
https://www.youtube.com/watch?v=MEKR0tjtORs
Unit5
https://www.youtube.com/watch?v=5LCybIl6Ogk
Unit6
https://www.youtube.com/watch?v=hzcQhx4xGT8
Unit7
https://www.youtube.com/watch?v=JhADenahhX8
Unit8
https://www.youtube.com/watch?v=k8z7m11Fyyw