วิชาอังกฤษสถานประกอบการ

Unit1
https://www.youtube.com/watch?v=V0VcXH1zsrE
Unit2
https://www.youtube.com/watch?v=I0xLK9LfsHA
Unit3
https://www.youtube.com/watch?v=W3juO9U_r9I
Unit4
https://www.youtube.com/watch?v=n_Zt65UN1UI
Unit5
https://www.youtube.com/watch?v=bA717VhlB1k
Unit6
https://www.youtube.com/watch?v=aTWVH4h3F2k
Unit7
https://www.youtube.com/watch?v=EbHt7BIc8is
Unit8
https://www.youtube.com/watch?v=kfFew14-QMo