วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์เป็นความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมย์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

“ผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ”


พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและสังคม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  • ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา

“พรั่งพร้อมวิชาการ มุ่งมั่นวิชาชีพ สร้างสรรค์คนดี มากมีปัญญา พัฒนาสังคม”


อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีความรู้ สู่อาชีพ”


เอกลักษณ์

“มีคุณธรรม นำวิชาการ งานอาชีพ”