หลักสูตร ปวช.


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เปิดทำการสอนวันจันทร์ – ศุกร์ ประเภทวิชาพณิชยกรรม เปิดทำการสอน 3 สาขาได้แก่