รับสมัครครูแนะแนวและครูคอมพิวเตอร์
ธันวาคม 21, 2017
กิจกรรมวันเด็ก 2561
มกราคม 22, 2018

ฝึกอบรมความปลอดภัยบนถนนและการช่วยชีวิตขั้นพิ้นฐาน(CPR)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผอ.กุลฤดี ได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. จำนวน 10 คน เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรืองความปลอดภัยบนถนนและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพิ้นฐาน(CPR) พร้อมทั้งได้ทดลองฝึกการเป็นจิตอาสาด้านปฐมพยาบาลที่สภากาชาดไทย