การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับประเทศ ครั้งที่ 15

การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 จัดโดยสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดา โดยได้มีผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ทั้งหมด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวนวพร แสงมาย
2.นางสาวกัณณ์ณิชฐา ภูพุ่มพวงแก้ว
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ