กิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชชยการ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา โดยมี นายโกเมน แก้วมณี อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาคกลาง และเหรัญญิกระดับชาติ สร้างผลงานรางวัลองค์การมาตราฐานดีเด่นระดับเหรีญยทอง ระดับชาติ ติดต่อกัน 4 สมัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการพัฒนาให้ทุกคนมีทักษะในการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย กับคณะกรรมการและสมาชิกกองค์การนักวิชาชีพในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ