ข้อมูลอาคารสถานที่

  • จำนวนอาคารเรียน 1 หลัง
  • จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง
  • จำนวนห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง
  • จำนวนห้องพักครู 2 ห้อง
  • จำนวนห้องประกอบ 7 ห้อง

ผังอาคารเรียน

ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4