วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ได้เดินทางมาร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ได้แก่ หัวหน้ากองสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขตพระนครฯและคณะ ดร.วิบูรย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ ผอ.กศน.เขตพระนคร ผอ.สมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยไฮเทคสระแก้ว