หลักสูตร ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เปิดทำการสอนวันจันทร์ – ศุกร์ ประเภทวิชาพณิชยกรรม เปิดทำการสอน 3 สาขาได้แก่