ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ


สภาพทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ    ตั้งอยู่  เลขที่ ๙๙  ถนนบุญศิริ  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๒๓๙๙๙ – ๐๒-๐๓๕๗๒๑๕      โทรสาร ๐๒-๐๓๕๗๕๑๕  Website :- www.pranakorn.ac.th   E-mail :-pranakorntechnological. ptc@gmail.com  เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติสถานศึกษา

ปี พ.ศ.๒๔๗๓ พระนนทพรรค พลานุสิฎฐ์(นนท์ เอกะโรหิต) ได้รับโอนกิจการโรงเรียนช่างยนต์ เลื่อน พงษ์โสภณ  ขออนุญาตจากกระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงมัธยมปีที่ ๘ แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกอักษรศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราษฎร์วิทยาสภา” เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค.๒๔๗๓

ปี พ.ศ.๒๔๘๖ พระนนทพรรค พลานุสิฎฐ์ ได้รับโอนกิจการให้นายห้อง และนางดัชนี สาธรกิจ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพระนครวิทยาลัย” โดยมี นายจรูญ วิจิตรานนท์ เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๑๘ นายจรูญ วิตรานนท์ได้ขายกิจการให้กับนายเยี่ยม สุขประพฤติ ซึ่งขณะนั้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (มัธยมปีที่ ๘ เดิม)

ปี พ.ศ.๒๕๒๒ นายแพทย์บุญยง สุขประพฤติ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ ๕๓/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ และเป็นผู้จัดการ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๕๐๔/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ได้เปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรสายสามัญเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาประเภทพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมนโยบายทางการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ วิทยาลัยเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร จัดตั้ง วิทยาลัยฯ ในหมวด ๑ ชื่อประเภทระดับการศึกษา ดังนี้

ข้อ ๑ โรงเรียนนี้มีชื่อเดิม ว่า “โรงเรียนพระนครพณิชยการ” ชื่อย่อภาษาไทย “พ.น.พ.” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ” ชื่อย่อภาษาไทย “พ.น.พ.”

ข้อ ๒ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น “PRANAKORN COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE”

สภาพปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ นายแพทย์บุญยง  สุขประพฤติ  ได้โอนกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการให้กับ  ดร.ชนากานต์  ยืนยง บริหารต่อจนถึงปัจจุบันโดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการ และมี นางกุลฤดี คงเจริญ เป็นผู้อำนวยการ   สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ   เลขที่ ๙๙   ถนนบุญศิริ   แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ   ใกล้วัดมหรรณพาราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๒-๓๙๙๙- ๐๒-๐๓๕๗๒๑๕  Fax ๐๒-๐๓๕๗๒๑๕

          ปี พ.ศ ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง  นางณัฐสิทธา  ปิ่นหอม    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

          ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง  นางสาววารุนี  หาญดี     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้แต่งตั้ง  นางสาวสุวรรณา  แสงสุริฉาย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

          ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการได้แต่งตั้ง นางวัลลาภรณ์  มณีรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทรัล