ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

โรงเรียนพระนครพณิชยการมีประวัติก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก  พระนนทพรรค พลานุสิฎฐ์(นนท์ เอกะโรหิต) ได้รับโอนกิจการโรงเรียนสอนช่างยนต์เลื่อนพงษ์โสภณ

ปี พ.ศ.2473 จากนายเลื่อน พงษ์โสภณ จึงขออนุญาตจากกระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 8 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกอักษรศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราษฎร์วิทยาสภา” เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.2473

ปี พ.ศ.2518 นายจรูญ วิตรานนท์ได้โอนกิจการให้กับนายเยี่ยม สุขประพฤติ ซึ่งขณะนั้นใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนจากคำว่า “มัธยม” เป็น  “มัธยมศึกษา”

ปี พ.ศ.2522 นายแพทย์บุญยง สุขประพฤติ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการได้เปลี่ยนการเรียนการสอนจากหลักสูตรสายสามัญเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาประเภทพาณิชยกรรมเพื่อส่งเสริมนโยบายทางการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในปีพ.ศ.2554 โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนจากชื่อเดิม “ โรงเรียนพระนครพณิชยการ” เปลี่ยนเป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ”

ในปีพ.ศ.2557 นายแพทย์บุญยง  สุขประพฤติ  ได้โอนกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการให้กับ  ดร.ชนากานต์  ยืนยง บริหารต่อจนถึงปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการ และมี ผอ.วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการเลขที่ 99 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ ใกล้วัดมหรรณพาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (10200) โทรศัพท์ (02) 035-7215 Fax (02) 035-7215

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เป็นวิทยาลัยฯ ขนาดเล็ก ภายในวิทยาลัยมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นรูปตัวยู (U) มีโรงอาหารที่สะอาด มีสนามบาสเกตบอลอยู่ตรงกลางบริเวณวิทยาลัยฯ และได้มีการพัฒนาอาคารเรียนให้สะอาดสวยงาม  ด้วยวิสัยทัศน์ “ คิดดีทำดีมีพอเพียง ” ด้วยเกียรติประวัติดังกล่าว  ศิษย์พระนครพณิชยการทุกคน  จึงมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษานี้เป็นอย่างยิ่ง