เปิดประชุม อวท. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี