แข่งขันอ่านฟังเสียงของธนาคารธนชาต

เข้าร่วมการแข่งขัน “อ่านฟังเสียง” ของธนาคารธนชาต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถ อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง