โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการเข้าร่วมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560