สัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

admin

June 15, 2017

ซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

admin

May 12, 2014