สัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

admin

June 15, 2017