คุณธรรม นำความรู้
สู่การปฏิบัติ

ทำดี ทำได้ ทำทันที. 

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ศูนย์บ่มเพาะ

เพิ่มประสบการณ์ เสริมความรู้ ฝึกการเป็นผู้ประกอบการให้อนาคต

All Reviews
“ศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด”
“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)”
กิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ตลอดจนได้แสดงออกถึงทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยและให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

All Reviews
the Lifewater Way

ชมรม

พันธกิจของเรา

สร้างสรรค์ พัฒนาคน สู่โลกอาชีพ