คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ผู้จัดการ

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการ